CVBS Input Module

CVBS Input Module
Artikelnummer 63-190-0003-06-0
Hersteller: RGBlink (mehr zu diesem Hersteller)
Artikel beim Fachhändler anfragen
8 x Composite Input connectors
For X3, X7, X14 and M3 | X3 Live, M3 e | X3 Live e
CVBS Input Module